Whiteley, Peggy (Washington, MI) – Sonata in White and Green