Bondarenko, Irina – Sgraffito tea bowl set (view 1)